Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De lening ten laatste terugbetalen als je 75 jaar wordt
  Deel van het belastbaar inkomen waarover u geen belasting hoeft te betalen
  Robeco is in Nederland marktleider voor beleggingsfondsen

Vele andere opschortende voorwaarden zijn mogelijk.

Ontbindende Voorwaarde Financiering

De onzekerheid van de voorwaarde dient objectief te zijn, d. Na de toepassing van de coŽfficiŽnt worden de bedragen afgerond tot het hogere of lagere honderdste naargelang het cijfer van het duizendste al dan niet 5 bereikt. De proefperiode mag niet verlengd of hernieuwd worden. De verkoper moet aan de koper een vreedzaam bezit garanderen. De in ß 1 vermelde bedragen met betrekking tot het belastbaar inkomen worden jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk. De geldigheidsduur van de kaart is evenwel beperkt tot de 26ste verjaardag van de jongere.

Zijn zowel deze beide aanwezig dan is de koop niet vernietigbaar. Om van deze voordelen te genieten is geen enkele formaliteit vereist. In elk geval wordt de Regie er toe gemachtigd om met eigen kredieten de studies en de werken voor de afwerking van de Foyer en de inkom Ter Arke uit te voeren. Het is de gewoonte dat de notaris deze taak op zich neemt.

Eenzelfde persoon kan worden aangewezen als bijzondere rekenplichtige van meerdere politiezones. De werknemer die toegestemd heeft moet ter goeder trouw zijn medewerking verlenen. De vordering met het oog op de uitbetaling van het vakantiegeld van een arbeider of een leerling-arbeider verjaart na vijf jaar, vanaf het einde van het vakantiedienstjaar waarop dat vakantiegeld betrekking heeft. Bij hoogdringendheid mag de rechter dus geen respijt toekennen. Deze regering wenst het onderhavig ontwerp te kaderen in de sfeer van een betere combinatie ę arbeid en levenskwaliteit Ľ. De artikelen 87 tot 94 van deze wet hebben tot doel het tarief en de betalingswijze vast te stellen van de bijdrage bedoeld in artikel 179, ß2, 11∑, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980. De koper mag afgaan op de juistheid van de mededelingen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.