Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Geld lenen aan derden is wettelijk gereglementeerd
  Hiermee worden veel regels voor geldleningen tussen de 200 euro en 75
  In het laatste geval spreekt men van prijsinflatie

Vaste rentevoet gegarandeerd gedurende de gehele looptijd.

Effectieve Rente

Later wordt niet alleen de interest tegen nominale rente in de resultatenrekening geboekt, maar ook de gespreide wedersamenstelling van de lening ten belope van het over de volledige looptijd terug te betalen bedrag. Artikel 141 verruimt het bereik van het vroegere artikel 119 en geeft gelijke behandeling van vrouwen en mannen een eigen wettelijke grondslag. Vaste rentevoet gegarandeerd gedurende de gehele looptijd. Maandelijks wordt voor het geheel van de geselecteerde voorstellen, een rapporteur aangesteld en voor elk geselecteerd thema een bondige fiche gemaakt 3. Gezien het informatieve karakter van het verslag en gezien het feit dat de procedure op Europees niveau afgerond is, wordt onderhavig document niet verder onderzocht. Die rapporten worden nadien als parlementair stuk gepubliceerd. De Raden kunnen een advies over deze voorstellen geven aan hun Regering. Als het inschrijvingsrecht betrekking heeft op aandelen die door een andere vennootschap de moeder worden uitgegeven, is er sprake van een relatieve verarming van de aandeelhouders van die vennootschap. Wij vestigen de aandacht van de bevoegde commissies van Kamer en Senaat op het belang van deze richtlijn. Krachtens punt 9 van deze resolutie moet worden onderzocht onder welke voorwaarden en met welke middelen financieel en personeel een systematische analyse van voorstellen van normatieve rechtshandelingen van de E.

Daarnaast is de ontwikkeling van transeuropese energienetwerken absoluut essentieel voor een evenwichtig functioneren van de interne markt. Aangezien de voorgestelde wijzigingen hoofdzakelijk van technische aard zijn, wordt het onderhavige document niet verder onderzocht. Indien het Hof van Justitie vaststelt dat de lidstaat zijn arrest niet is nagekomen, kan het deze Staat de betaling van een forfaitaire som of een dwangsom opleggen. Deze ontwikkelingen tonen duidelijk aan dat de Commissie werk heeft gemaakt van de toepassing van het Gemeenschapsrecht, zoals voorzitter Santer in zijn investituurrede had toegezegd. Lidstaten die in eigen land olie produceren, hebben het recht om het met hun binnenlandse productie overeenkomende percentage, van hun binnenlandse verbruik af te trekken. Bijgevolg moet het aan een obligatielening verbonden inschrijvingsrecht wel worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening met een opgave van de eraan verbonden rechten, maar moet het niet worden geboekt of gewaardeerd in de balans. In dit artikel worden sleutelaspecten van werkgelegenheid en beroep behandeld. Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk hebben het Verdrag ondertekend maar niet bekrachtigd en de Gemeenschap is geen partij. Bijgevolg is de Commissie van oordeel dat de uitgegeven warrants wel in de toelichting moeten worden vermeld met opgave van de eraan verbonden rechten, maar dat zij niet moeten worden opgenomen of gewaardeerd in de balans. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de zekerheid van olievoorziening in het kader van de interne energiemarkt.

Het nieuwe artikel 13 zal het mogelijk maken passende actie te ondernemen om alle vormen van discriminatie, ook op grond van sekse en seksuele geaardheid, te bestrijden. Alleen al het feit dat de lidstaten over grote buffervoorraden beschikken, heeft een afschrikwekkende werking voor hen die een oliecrisis zouden willen veroorzaken of daarop speculeren. In sommige lidstaten zijn echter ook nog andere voorschriften van kracht die voortvloeien uit het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer. Het Gemeenschapsrecht bevat een aantal voorschriften die het vrije verkeer van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan op het grondgebied van de Gemeenschap mogelijk maken. Duitsland, Oostenrijk, Belgi, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Itali, Luxemburg en Zweden zijn partij bij dit Verdrag. De enige controle die zij kunnen uitoefenen is deze op hun eigen regering, dus op slechts n van de 15 leden in de Europese Ministerraad. Deze conclusies formuleren het parlementair vervolg dat aan die voorstellen van de Europese Commissie gegeven kan worden. Tijdens de maandelijkse vergaderingen worden de ontwerprapporten onderzocht die de technische fiches bevatten geselecteerd door de politieke fracties. Gelet op het belang van deze problematiek, vestigen we de aandacht van de Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden van Kamer en Senaat op dit voorstel van verordening.

Deze techniek heeft tot gevolg dat een bijkomend speculatief voordeel wordt gekoppeld aan de inschrijving op de uitgegeven aandelen, wat de plaatsing bevordert of een verhoging van de uitgifteprijs mogelijk maakt. De nationale parlementen hebben dus een rol te spelen met betrekking tot de controle ex ante op de Europese besluitvorming.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.