Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Als dan nummer één hetzelfde biedt is de woning van hém
  De top van de berg was aldus het heiligdom van de goden
  Momenteel bedraagt dit 1 percent op het bedrag waarvoor de hypotheek wordt genomen op het onroe

In dit geval wordt de opschortende voorwaarde nietig.

Ontbindende Voorwaarde Financiering

Deze opgelegde maatregelen komen ten laste van de betrokken abonnees en eindgebruikers en mogen niet verder gaan dan nodig is om de doelstellingen vermeld in het vorige lid te bereiken. In elk beroep moet men de opgelegde deontologische regels volgen. Daarnaast wordt ook naar de toekomst en het verleden gekeken. Dit is het archetype van het persoonlijke vertrouwen. Hij moet een theoretisch examen afleggen en een praktijktoets.

Het element bezoldiging in de formule moet steeds geherindexeerd worden. Tegenwoordig wordt ook steeds vaker gebruik gemaakt van borgstelling. De in § 1 bedoelde verrichtingen die de minister niet ter kennis werden gebracht overeenkomstig § 2, of die werden uitgevoerd vóór het verstrijken van de termijn bedoeld in § 2, zijn nietig. Binnen het ministerie van Justitie wordt een Staatsdienst met afzonderlijk beheer opgericht, genoemd «Regie van de gevangenisarbeid». Deze voorafgenomen bedragen kunnen voor de personeelskost, overeenkomstig artikel 248septies, worden aangewend alsmede voor de werkingskosten van de territoriale brigades van de federale politie. De opdracht wordt bepaald wat de titularis van de afgeschafte graad van rang 17 betreft na overleg door de minister en wat de titularis van de afgeschafte graad van rang 16, na overleg door de voorzitter van het directiecomité. Alle zaken die niet onroerend zijn, zijn roerend art. Hetzelfde geldt voor de verduistering door het personeel.

Dit amendement is gerechtvaardigd indien het amendement tot weglating van § 2 wordt aangenomen. Het contract kan in principe niet verbroken worden. In Artikel 17 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoordineerd op 28 juni 1971, wordt het tweede lid opgeheven. Voor de bedragen die de sectorale fondsen moeten storten is rente van rechtswege verschuldigd. In limine van het eerste lid tussen de woorden « alle nuttige maatregelen treffen » en het woord « teneinde » de woorden « , behoudens het verlenen van de toelating tot een openbare uitgifte van effecten, » invoegen. Het bureau neemt het dagelijks bestuur van de Raad waar.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.