Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Leen en Borggilde kwam van particuliere weldoeners
  Je kunt dan een rentedragende lening afsluiten bij de IB Groep
  Voor overige mogelijkheden met uw spaarloon zie het belastingvrij sparen

Huursubsidie is van een heel andere orde dan hypotheekrente aftrek.

Afschaffing Hypotheekrente

Huursubsidie is van een heel andere orde dan hypotheekrente aftrek. Vooral de horeca is verantwoordelijk voor de trendbreuk. Wellicht de meest zinvolle en sprekende indicator voor de fundamentele trendbreuk in de bouw, is de correlatie tussen de hypotheekrente en de bouwvergunningen. Volgens het lid moet iemand die wat meer verdient dan een andere, toch de gelegenheid krijgen om zijn geld nuttig te besteden en mag hij niet bestraft worden voor elke activiteit die hij wenst te ontwikkelen. Kortom, het lid pleit voor een overgangsregeling waarbij hij wel onderstreept de uitgangspunten van de regering, zoals verwoord door de minister van FinanciŽn, volledig te onderschrijven. Bestuurslid Koen Pinkhof vertelt zes weetjes over zijn beleggersclub, de oudste van Vlaanderen. De indiener van het amendement vreest waarschijnlijk dat deze maatregelen een rem betekenen op wat een relatief bevredigende groei had kunnen zijn. Dit punt zal hierna worden besproken in het kader van besluiten betreffende het sociaal statuut van de zelfstandigen. Volgens de banksector geven beleggers hun effecten steeds meer in open bewaargeving bij de bank. Nu stelt de regering voor om de aftrek van vorige verliezen te weigeren indien er een wijziging optreedt in de controle van het aandeelhouderschap welke niet gerechtvaardigd wordt door rechtmatige economische motieven.

Veel huiseigenaars laten na hun hypothecaire lening te herfinancieren, hoewel ze daar financieel voordeel mee kunnen doen. Uiteraard heeft men helemaal geen oog voor de daaruit volgende demotivering en de daarmee gepaard gaande nadelen. Bijgevolg neemt zijn netto belastbaar inkomen toe met meer dan 29 000 frank. Kwijtschelding of proportionale vermindering van onroerende voorheffing behoort niet meer tot de mogelijkheden. Een belastingplichtige kan zich immers genoodzaakt zien om een recent aangeschafte woning te moeten verkopen omwille van financiŽle problemen of omdat hij om beroepsredenen verplicht wordt te verhuizen. In plaats van deze tendens te volgen, doet onze regering juist het omgekeerde en breidt zij deze taks nog verder uit. That translucent PlayStation button is mildly hypnotic, we'll admit. De minister wijst erop dat het alleen gaat om het daartoe bestemde lokaal. Financie-, en Assurantiewezen CBFA, ook de mogelijkheid te geven sociale leningen met gewestwaarborg te laten verstrekken voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van een bescheiden woning. De minister replikeert dat het Parlement toch steeds het laatste woord heeft. Volgens de minister kon de weerslag van deze maatregel niet geŽvalueerd worden.

De Vlaamse Federatie van Beleggers geeft tips voor uw portefeuille. Het commissielid merkt op dat de twee voorwaarden niet cumulatief zijn. Het lid stelt dat dit argument geen hout snijdt aangezien de regering zelf het Parlement buitenspel gezet heeft door het vragen van volmachten. Alleen worden, ingeval van verkoop binnen deze periode, de gerealiseerde meerwaarden belast om redenen van billijkheid. Maar de aanname dat mensen er zelf voor kiezen om in armoede te moeten leven, gaat er bij mij niet in. Het door de commissie behandelde onderdeel van het wetsontwerp wordt ongewijzigd aangenomen met 9 tegen 3 stemmen. Nog een lid antwoordt daarop dat men de zaken ernstig moet nemen en dat wie verwijst naar de economische realiteit, die eerst op zichzelf moet toepassen. In dit artikel schetst professor Kleynen het probleem. In het algemeen is het zo dat meer personen minder zullen betalen. Bovendien is de bouwsector de meest arbeidsintensieve van alle industriŽle sectoren en doet op die manier dus beroepsinkomsten ontstaan.

Uw privťvermogen bestaat uit verschillende, soms verrassende elementen. Vooraleer u een lening aangaat, is het belangrijk na te gaan hoeveel u maandelijks kan besteden aan de afbetaling. Een mogelijke oplossing is een korte overgangsregeling. Ach, als we ooit dat stelsel willen loslaten, moet dat wel kunnen. Navraag leert dat het vergunningsrecht daarmee ook van toepassing zou worden bij het schenken van bijvoorbeeld crŤme de cassis of van voorgemaakte cocktails in blikjes en flesjes bv. Gelet op de verklaring van de minister acht het lid het inderdaad een goede zaak dat alle bepalingen met betrekking tot de belastingprocedure in ťťn wetsontwerp zijn samengebracht. Fortis Bank, de marktleider voor woningkredieten, verhoogde op 1 december in alle stilte de tarieven voor twee formules van hypothecair krediet. Een lid wijst erop dat veel cafť-uitbaters de indruk krijgen dat het kadastraal inkomen op basis waarvan het vergunningsrecht wordt geÔnd, ertoe leidt dat ze nog meer zullen betalen dan volgens de oude regeling. Het commissielid verklaart dat de minister op die manier ingrijpt in de financiŽle structuur van de vennootschappen en dat dit niet de taak is van het ministerie van FinanciŽn.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.