Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg Bereidheid tot Verandering maart 1987
  Naast de koopsom brengt de aanschaf van een (tweede) huis in Spanje nog een aantal extra kosten
  Wij bieden u spectaculaire voorwaarden voor al uw verzekeringen en leningen

Het spreekt vanzelf dat de ontbindende voorwaarde geen afbreuk mag doen aan de imperatieve bepalingen van het arbeidsrecht.

Ontbindende Voorwaarde Financiering

Een topograaf kan tevens administratieve taken uitvoeren i. Realisatie van de verkoop is de volgende logische stap in het proces. Het beding van proeftijd moet op straffe van nietigheid voor iedere werkman afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de werkman in dienst treedt.

Voor een leercontract of verbintenis is de proeftijd vastgelegd op minimum 1 maand en maximum 3 maanden. In principe is de verkoop van iemand anders zijn zaak nietig. Dit krediet wordt gebruikt om kortere periodes te overbruggen.

De koop in algemene zin is geregeld in titel 1 van Boek 7 BW. De overgang van het personeel, bedoeld in de artikelen 128 en 235, wordt, voor wat betreft de onmiddellijke opeisbaarheid van geldelijke rechten, niet beschouwd als een verandering van werkgever. Alleen de werknemer kan deze herkwalificatie inroepen. Artikel 179, § 2, 11·, derde lid, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, wordt opgeheven. Daarom beoogt onderhavig amendement de weglating van de artikelen 157 tot en met 165 van dit ontwerp van programmawet. Wanneer het overeenkomstig de vorige leden berekende bedrag een gedeelte van een cent bevat, wordt het tot de hogere of lagere cent afgerond naargelang het gedeelte al dan niet 0,5 bereikt. De proeftijd mag niet minder dan zeven en niet meer dan veertien dagen duren.

Dit is van belang omdat de uiteindelijk verschuldigde netto-wedden zullen worden berekend op basis van volledige gegevens en desgevallend kunnen verschillen van de voorschotten uitbetaald door de federale Staat. De schuldeiser beschikt over het recht van hypotheek. De kaart eerste tewerkstelling heeft een geldigheidsduur van 12 maanden en kan eventueel verlengd worden met dezelfde duur. De voorgestelde wijziging is noodzakelijk voor de informatie die door de overheidsdiensten wordt behandeld en voor het recht op bescherming van het privé-leven, zoals duidelijk werd tijdens de besprekingen in de commissie. Van belang is ook dat de reglementering inzake het gebruik van talen in arbeidsrelaties zie 3. De vrijwaring geldt niet voor feitelijke storingen.

Op die wijze vermijdt hij een boete te moeten betalen. De nadere bepalingen worden vastgelegd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. De bepalingen van artikel 6, zesde tot achtste lid zijn van toepassing bij niet betaling van de rechten bedoeld in dit artikel. De landmeter-expert heeft een exclusieve taak van afpalingen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.