Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De leningen worden toegekend zonder intrest aan te rekenen
  Bouwfonds Hypotheken geeft het intermediair een ~Snel Rond Garantie~
  Hypoteek hypothecair krediet hypothecaire lening persoonlijke leningen

Een financiering uitsluitend op basis van de pathologie vindt de minister evenwel niet aangewezen.

Financiering Aow

Wat betreft het amendement tot toevoeging van een 5, merkt de minister op dat de pathologie nu reeds een element van de financiering is. De vorige spreekster stelt vast dat de minister noch inzake de retroactiviteit, noch inzake berekeningswijze enig engagement wenst aan te gaan. Er kan ter zake trouwens ook worden verwezen naar het sleutelplan van de Eerste minister en zijn opmerkingen over de alternatieve financiering van de sociale zekerheid. Bovendien moet de hervorming in de pensioensector parallel gaan met de gelijkberechting in de andere sectoren van de sociale zekerheid.

Hetzelfde lid heeft het ten slotte over de financiering van de kinderbijslagen met belastinggelden. De heren Hazette, Destexhe en Foret dienen een amendement nr. Wat het aandeel van de Staat in de financiering betreft, zo vervolgt de minister, zijn er twee scholen. Een lid wenst hier de vraag aan toe te voegen, wat de Regering precies verstaat onder de gelijkberechtiging in de andere takken van de sociale zekerheid . Vanuit die optiek is het dan ook normaal dat de opbrengst van de alternatieve financiering wordt toegevoegd aan de staatstoelage, wat eigenlijk neerkomt op een verhoging van de staatstoelage. Een indienster stipt aan dat het ontwerp wat dit betreft nochtans weinig of geen garanties biedt. Op te merken valt dat de verklaringen over de niet-financiering van de pensioenen stilaan catastrofaal gaan klinken. Een financiering uitsluitend op basis van de pathologie vindt de minister evenwel niet aangewezen. Inzake de gezinsbijslagen kan het lid zich aansluiten bij een vorige spreekster. Het tweede subsidiair amendement wordt verworpen met 9 tegen 3 stemmen, bij 2 onthoudingen. Wat de alternatieve financiering van het stelsel betreft, stelt zij vast dat deze momenteel ongeveer 90 miljard frank bedraagt.

Graag had ze van de staatssecretaris vernomen of hij een bijkomende financiering overweegt, en of er daarover eventueel gesprekken bestaan met de belanghebbenden, zoals de O. Een probleem dat ook herhaaldelijk aan bod komt in de vragen en opmerkingen, is dat van de inkomensplafonds voor de bijdragen. Het is al even juist dat de alternatieve financiering alles welbeschouwd een belasting is en ze dus bij de berekeningen zou moeten worden toegevoegd aan de Staatsbijdrage. Overigens is ook Titel I van toepassing op de bepalingen die betrekking hebben op de pensioensector. Vermits de betrokkenen vrijgesteld zijn van bijdragen, is het absoluut noodzakelijk zekerheid te hebben dat hun fiscale aangifte correct is.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.