Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Goesting aan de Markt in Wageningen is dagelijks geopend
  Tips actueel nieuws boekbesprekingen en analyse van sectoren en fondsen op aanvraag
  In de 10 jaar dat je spaart gaat je rentepercentage omhoog

Door het storten van de verhoogde maandelijkse betalingen zal de duurtijd van de lening verminderen.

Annuiteiten Lening

Hiervoor het je het Border tabblad van het Format Cells dialoogvenster nodig. Je moet ze naar onder opschuiven totdat ze weer onder de Line chart staat. Beperk het maximale aantal iteraties Maximum iterations; standaard 100. De rentevoeten worden steeds als percentages voorgesteld. Blijf doorrekenen tot opeenvolgende resultaten minder dan een bepaalde waarde van elkaar verschillen Maximum change; standaard 0. Voor de lener neemt de terugbetalingslast dan ook af met de tijd. In geval van verhuur of indien de aanvrager het goed niet langer bewoont kan de deputatie toestaan dat de vervroegde terugbetaling gebeurt door verhoogde maandelijkse betalingen. De vrijstelling van de verplichting een levensverzekering aan te gaan zal gebeurlijk slechts om hoogst dwingende redenen door de deputatie verleend worden. Dit leidt tot het definitieve werkblad Constante aflossing figuur 9.

De borg zal een overeenkomst van afstand van loon ten opzichte van de provincie Vlaams-Brabant ondertekenen. Nu verlopen de afrondingen correct en is de som van de aflossingen 4 000 000 BF. Het aanbrengen van lijnen gebeurt in het algemeen best helemaal op het einde. Het afronden, zoals je het gewoonlijk gebruikt, gebeurt dus via de functie ROUNDx,0. Daarenboven kan je het geval beschouwen waarbij niet de volledige duur, maar slechts een gedeelte wordt beschouwd. Het verkregen resultaat is echter in het algemeen geen geheel getal.

Daarenboven moeten de verzekerde kapitalen, op het ogenblik dat het contract afgesloten wordt, minstens gelijk zijn aan de geleende kapitalen. De verschillende methodes kan je het best illustreren aan de hand van een voorbeeld, waarbij je de resultaten numeriek en grafisch vergelijkt. Bij het verwijderen van rijen is de Pie chart over de Line chart geschoven. Dit waarborgfonds is bestemd om de risico's voortvloeiend uit de toepassing van onderhavig reglement te dekken. De laatste twee argumenten zijn optioneel standaard waarde 0. Wanneer je een waarde voor fv opgeeft, moet je deze interpreteren als het nog niet terugbetaalde deel op het einde van het laatste jaar. Omdat je enkel met gehele geldbedragen wilt rekenen moet je alle getallen effectief tot gehele getallen afronden. Deze methode heeft als nadeel dat op het einde van de laatste periode een bedrag zal moeten worden betaald dat groter is dan de termijn van de overige periodes.

De charts zijn mee aangepast met het werkblad, behalve de titels van de Stacked Column en Line charts, die je moet wijzigen in Constante aflossing. De werkelijke jaarlijkse rentevoet WR is het jaarlijks kostenpercentage JKP en moet met twee cijfers na de decimale punt worden vermeld. De deputatie zal naar billijkheid beslissen over al de gevallen die niet bepaald zijn in dit reglement. De verticale lijnen aan de binnenkant kan je niet op eenvoudige rij met de Borders knoppen aanbrengen. Alle gebruikte werkbladen worden in het werkboek Finalg. Het jaarnummer het bedrag wordt ontleend in het jaar 0 en terugbetaald in de jaren 1 tot 20. Hou hier rekening mee en vergelijk dus wat te vergelijken is.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.