Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Regeling groenprojecten zoals gepubliceerd in de Staatscourant
  Handige informatie over alles wat te maken heeft met sparen
  Geldcirculatie

Dit zijn er gemiddeld ongeveer 20 per werkdag of ongeveer 5.

Hypotheekrente 20 Jaar Vast

Wel stellen we vast dat het eigenaarschap vaak gekoppeld is aan de gezinssituatie. Het betreft een stelsel onder de vorm van een "verhuissubsidie". De Brussels Investment Club BIC bestaat al meer dan dertig jaar. Hierdoor kunnen de sociale verhuurkantoren in toenemende mate een rol spelen in de integratie van de private huurwoningen in het sociaal woonbeleid. Dit zijn er gemiddeld ongeveer 20 per werkdag of ongeveer 5. Er zijn immers nog heel wat drempels die gezinnen moeten overwinnen om hun droom blijvend te realiseren. Het is niet negatief voor aandelen, want het tweede is noodzakelijk. Zo zien we dat slechts 40 percent van de eenoudergezinnen in de eigen woning woont.

Het ruimtelijk ordeningsbeleid vormt het kader waarbinnen bebouwbare percelen op de markt kunnen komen. De uiteindelijke opbrengst van de eigen heffing kan dan als middel ingezet worden binnen de uitwerking van het lokaal woonbeleid. Door de toename van het aantal huishoudens is de druk op de woningmarkt toegenomen. Daarbij dient te worden gestreefd naar een taakverdeling met maximale afstemming voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens. Van deze instrumenten wordt verwacht dat ze in de komende jaren de kinderschoenen ontgroeien en op het terrein ruimer ingang vinden.

Maar ook in de administratieve procedure kan het verlenen van een herstelperiode als bijkomende maatregel worden gehanteerd. Verkavelingen willen een mix realiseren van woningen zowel bestemd voor huur en koop als met sociale en residenti\'eble doeleinden. In tweede instantie wordt het stelsel verruimd naar nieuwe doelgroepen. Het bouwen van een eigen woning is daardoor heel wat duurder geworden. Specifieke maatregelen zijn eveneens nodig om de samenwerking tussen de beleidsdomeinen wonen en welzijn te faciliteren. Een beleidsnota geeft de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. Maar tevens zal worden nagegaan in welke mate de elementen van het decretaal bepaalde recht op wonen beter kunnen worden vervuld. Een alleenstaande twintiger heeft andere behoeften dan een gezin met kinderen of een ouder koppel.

Vooraleer u een lening aangaat, is het belangrijk na te gaan hoeveel u maandelijks kan besteden aan de afbetaling. Evenwel wordt van de gemeenten verwacht dat zij dan effici\'ebnte en effectieve realisaties op het vlak van wonen kunnen aantonen. Ze houdt rekening met hun ligging, de watertoets, de afstand tot een woonkern. Lagere Amerikaanse woningprijzen wegen op de groei, maar ook op de inflatie. Niet alleen is het een middel om banen te behouden, maar ook om nieuwe te cre\'ebren. De modaliteiten en de voorwaarden van deze gemeentelijke vrijstelling worden uitgewerkt. Over deze mogelijkheid zal met de gemeenten worden overlegd. Een samenwerking met de priv\'e9 is hier aangewezen. De opbrengst van de heffing moet wel besteed worden aan een gemeentelijk woonbeleid. Het stelsel beoogt eveneens de verbetering van de kwaliteit van het patrimonium.

Daarnaast zien we eveneens een tendens naar extramuralisering van de zorgverstrekking en naar meer thuiszorg. Voor het eerst in vijf maanden is het aantal faillissementen gestegen. Vooral de horeca is verantwoordelijk voor de trendbreuk. Naast het gebrek aan eenvormigheid blijkt dat de initiatiefnemers in toenemende mate vragende partij zijn voor een toewijzingsbeleid dat aangepast is aan de lokale situatie. De gemiddelde kost van de verzekeringspremie bedraagt 680 euro per dossier. Daarom wordt het begrip \'93groot gezin\'94 verruimd tot gezinnen met minstens \'e9\'e9n kind ten laste. Financieel en sociaal zwakke groepen hebben hierdoor weinig keuze en zijn aangewezen op de private huurmarkt. De vergrijzing van de bevolking kent twee aspecten.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.