Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De verworven aandelen verkocht hij vervolgens voor 37 42 euro
  Een hypotheek vestigen brengt onverbiddelijk kosten met zich mee
  Een huis kopen en een paar maanden geen rente betalen

Deel van het belastbaar inkomen waarover u geen belasting hoeft te betalen.

Lenen Zonder Inkomen

Berekening die de bank maakt van het bedrag dat u kunt uitgeven voor een koophuis als u niet meer kwijt wilt zijn aan woonlasten dan u nu aan huur betaalt. Het moment waarop een contract of een deel ervan afloopt. Een huiseigenaar moet toestaan dat op zijn grond werk wordt uitgevoerd ten behoeve van het openbaar belang. Verklaring dat de grond die u koopt vrij is van schadelijke stoffen.

Deze wet regelt de waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland. Alle vloeroppervlak met een vrije hoogte van minstens 210 cm erboven. Belasting die de gemeente heft bij bewoners en eigenaren van huizen. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de getaxeerde waarde van het pand. Overeenkomst tussen gehuwden die de onderlinge verdeling van het vermogen regelt. Verplichting die de bank op zich neemt om op eerste vordering van de schuldeiser een bepaald bedrag te voldoen. Deel van de hypotheek waarover u de basisrente betaalt. De rente die u betaalt vanaf het moment van ondertekening van het koopcontract tot aan de oplevering van uw nieuwbouwwoning.

De meeste koopakten vermelden dat er tot een zekere grens niet hoeft te worden verrekend als er iets minder grond wordt geleverd dan beschreven in de akte. Afkorting voor de vierde nota ruimtelijke ordening extra. Verzekering van uw huis tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm, bliksem en inbraak. Als de verkoper u een optie geeft dat hoeft hij niet te doen, verplicht hij zich om het huis gedurende een bepaalde termijn niet aan een ander aan te bieden. Een appartement kopen is juridisch ingewikkelder dan de koop van een huis. Iedereen kan hier opvragen wie de eigenaar is van een onroerend goed en of er hypotheek op rust. Hypotheek waarbij geen aflossing hoeft te worden betaald, alleen rente. De hoogte hiervan wordt bepaald door uw persoonlijke omstandigheden. Gebreken die niet met het blote oog zijn waar te nemen, maar die naar buiten komen nadat u het huis al hebt gekocht. Onderhoud dat wordt gedaan om toekomstige gebreken te voorkomen. Alle kosten die u maakt om een hypotheek af te sluiten, zoals afsluitprovisie, notariskosten, taxatie etc.

Is meestal slechts mogelijk voor een beperkte periode. Tekent u, dan zit u eraan vast, behoudens ontbindende bepalingen. Jaarlijkse heffing voor grond die in erfpacht is uitgegeven door de gemeente. Verplichting om uw huis eerst aan de gemeente te koop aan te bieden als u weg wilt. Ver hypotheekvorm waarbij jaarlijks een vast bedrag wordt afgelost. Rapport waarin de resultaten van de taxatie staan vermeld. Rentevoorstel dat de bank u doet tegen de tijd dat uw rentevaste periode afloopt. Gedurende de looptijd vermindert de uitstaande schuld geleidelijk.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.