Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De invoering wordt geregeld middels de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (29
  De meeste zekerheid maar ook de duurste rente heb je met een vast rentetarief
  Om onze zoon bij te staan willen wij hem een renteloze lening verschaffen

De wet Breyne is van toepassing op de verbouwingswerken.

Wet Financiering Sociale Verzekeringen

Over dit punt van het wetsontwerp, hebben de in de Raad vertegenwoordigde organisaties geen overeenstemming kunnen bereiken. Bovendien worden die socio-economische indicatoren die de kunstenaar moeten helpen zijn situatie te beoordelen enkel vermeld in de Memorie van Toelichting en aldus bezitten ze geen enkele rechtskracht. De wet Breyne is van toepassing op de verbouwingswerken. De commissie maakt jaarlijks een evaluatieverslag op dat wordt overgemaakt aan de Nationale Arbeidsraad en de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO. Aan de Raad werd gevraagd om zich overeenkomstig artikel 8 van de wet van 29 mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad binnen een termijn van 2 maanden uit te spreken over het wetsontwerp. Ze begrijpen dan ook niet waarom er nog zou moeten rekening gehouden worden met inkomsten uit andere beroepsbezigheden. In die zin wijzen die leden erop dat de mogelijkheden om het vermoeden van onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers te weerleggen veel te eng zijn.

De Raad kan akkoord gaan met het principe van aansluiting bij de RJV, op voorwaarde evenwel dat voor de uitbetaling van het vakantiegeld een financiering wordt voorzien die in verhouding is met de uitgaven. In tegenstelling tot bij de algemene structurele lastenverlaging wordt voor de kunstenaars gebruikt gemaakt van de bijzondere techniek van de franchise. Ze vrezen immers dat tal van kunstenaars die hun beroep als zelfstandige uitoefenen, zullen worden aangetrokken door het objectief interessantere karakter van de sociale voordelen die voortvloeien uit het werknemersstatuut. Tevens met het oog op die rechtszekerheid, menen die leden dat de beslissing van de commissie omwille van de rechtszekerheid nooit een retro-actieve impact mag hebben. Hij wil evenwel hun opmerkingen herhalen en bevestigen. Een afschrift van de goedkeuring wordt bij de akte gevoegd. Om dit vermijden stemt de Raad ermee in dat de werkgever die een schouwspelartiest tewerkstelt van ambtswege wordt aangesloten bij de RKW. Betwistingen over de door de commissie genomen beslissingen dienen te worden voorgelegd aan de arbeidsrechtbanken en niet aan de Raad van State. Voor de jaren vanaf 1955 werd het werkelijk loon in aanmerking genomen. Hij merkt op dat de beheerscomités van genoemde parastatalen hierover al advies hebben uitgebracht. In die zin druist deze indicator in tegen het wezen zelf van het zelfstandig ondernemerschap.

Consignatiekas hetzij in geld, publieke fondsen of in de vorm van een solidaire borgtocht. Zij zijn immers van oordeel dat de zelfstandige podiumkunstenaar niet verplicht kan worden zich ten allen tijde voorafgaand te melden aan de beoordeling van de commissie. Amendementen nrs 50, 51, 53 en 55 tot 57 van de heer Collas c. Betwistingen over de door de commissie genomen beslissingen worden voorgelegd aan de arbeidsrechtbank en niet aan de Raad van State. Daarenboven is het eigen aan een zelfstandig statuut dat men een inkomen verwerft dat afhankelijk is van het aantal prestaties dat men kan verrichten. Wat het hanteren van die open lijst betreft, menen zij dat moet vertrokken worden van de algemene rechtsbeginselen waarbij het al dan niet aanwezig zijn van een gezagsrelatie één van de meest belangrijke principes zou moeten zijn.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.