Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Een hypotheek is een lening waarbij je huis als onderpand dient
  In deze rubriek vindt u het aandelennieuws van de jongste beursdag
  Pensioensparen is een interessante manier om op een fiscaal gunstige manier een extra pensioen

De vrijstelling van de roerende voorheffing heeft betrekking op de renten verkregen gedurende de eerste acht jaar van de looptijd van de lening.

Agaath Lening

Alleenstaanden en feitelijk samenwonenden genieten voor hun kinderen een hogere belastingvrije som dan gehuwden. In de Kamer werden een aantal amendementen aangenomen. De indieners menen dat het niet logisch is dat de belastingbetalers die andere vervoermiddelen dan de auto gebruiken, bestraft worden. Deze belangrijke krachtlijn beoogt aldus de transparantie en neutraliteit ten aanzien van elke samenlevingsvorm. De logica van het systeem is niet die van een korf, maar die van een aftrekbare beroepskost, wat een groot verschil is.

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt aangenomen met 9 stemmen bij 3 onthoudingen. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Het lid voegt eraan toe dat deze bedenking geen afbreuk doet aan de verdiensten van de voorgestelde hervorming. Dit verslag werd eenparig goedgekeurd door de 8 aanwezige leden. Concreet houdt de hervorming onder andere de volgende maatregelen in. Zo is men onderworpen aan een heel ander belastingstelsel naargelang men eenzelfde activiteit als natuurlijke persoon of als vennootschap uitoefent. Nochtans heeft de eerste minister enkele maanden geleden in New York een hervorming op dat vlak aangekondigd. Een belangrijk probleem is de naleving van het beginsel van de gelijkheid voor de wet, meer bepaald de belastingwet. De omschrijvingen die het voorstelt liggen immers in dezelfde lijn als die van het ontwerp.

Bovendien merkt het lid op dat niet alle fiscale discriminaties tussen de gezinsvormen volledig worden weggewerkt. In de loop van de algemene bespreking dient hetzelfde lid een motie tot wraking van de voorzitter in wegens partijdigheid bij de organisatie en de leiding van het debat. Hoe meer overheden, hoe meer belastingen, aangezien elke, zichzelf respecterende overheid een aantal taken te vervullen heeft en belastingen de makkelijkste manier zijn om die te financieren. Een lid meent dat dit als een tekstcorrectie zou kunnen worden aanvaard. Er bestaan echter geen gegevens over het aantal landbouwers die van deze middeninkomens deel uitmaken.

Het commissielid besluit dat dit punt klaarblijkelijk geen prioriteit is voor de regering. Voorts is er de aanvullende vermindering voor éénoudergezinnen. Voor vele ondernemers vormt het derde en vierde jaar een financiële harde noot om te kraken.

Ook met betrekking tot discriminatie kunnen achteraf nieuwe, verdergaande maatregelen worden toegepast. Een tweede lid sluit zich aan bij deze opmerkingen maar betreurt dat het ontwerp op zeer korte termijn moet worden behandeld. Ondernemen betekent op de eerste plaats investeren.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.