Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Wij houden u op de hoogte over het verdere verloop van uw leen aanvraag
  De reden. Een historisch lage rente en een gullere fiscaliteit
  Daarnaast dient de verstrekte lening minimaal 2 500 euro te bedragen

De invoering wordt geregeld middels de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (29.

Wet Financiering Sociale

De bewering dat privacywetgeving een obstakel is voor het realiseren van maatschappelijk of politiek wenselijk geachte doelstellingen, is veelal misleidend of onjuist. Fasering biedt betere mogelijkheden als alternatief voor een terugvalscenario. Beide zijn erop gericht de uitvoering van de sociale zekerheid efficiŽnter te maken. Onderdeel d vervalt, onder verlettering van de onderdelen e en f tot d en e. SamenvattingDe serie Sociaal memo tracht door een puntsgewijze beknopte opsomming een zo volledig mogelijke beschrijving te geven van alle relevante bepalingen op het terrein van de sociale zekerheid in Nederland. Controle of de juiste premies zijn afgedragen zal als volgt gebeuren. Artikel 1 van deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 en artikel 2 van deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Het schema toont de taakverdeling van Belastingdienst en UWV. De verschillende wijzigingen worden hierna nader toegelicht.

Daarbij zullen samenhangende onderdelen tegelijk in werking treden. Walvis en Wfsv kunnen niet los van elkaar worden gezien. Uiteraard is het zo dat de regering de Kamer respecteert. Deze leden vinden dit een wat merkwaardige gang van zaken. In een aantal gevallen zal de regeling van het eerste en tweede lid niet toereikend zijn. Nederlands staatsrechtelijk bestel, vragen de leden van de VVD-fractie. In de toekomst zal de Belastingdienst die bedragen heffen en invorderen.

Het loonbegrip artikel 4 CSV wordt opgenomen in artikel 3. Deze maatregel is reeds aangekondigd in het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet. Het tweede en derde lid vervallen, onder vernummering van het vierde lid tot tweede lid. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Het tweede en derde vervallen onder vernummering van het vierde lid tot tweede lid.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.