Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Uit mijn loontrekkende activiteit zal ik maar een laag pensioen hebben
  Reclames voor leningen zouden verboden moeten worden
  Als je de echte regel van de golden main (gulden snede) wil gebruiken moet je uitgaan van een g

Daarnaast dient de verstrekte lening minimaal 2 500 euro te bedragen.

Agaath Lening

Het eerste jaar alleen al konden ongeveer 4000 zelfstandigen volgens dit systeem een lening bekomen, voor om en bij 16 miljard frank. Onder deze eerste krachtlijn valt tevens het fiscaal mobiliteitsbeleid betreffende het woon-werkverkeer. Het verlies van de lening kan slechts van het totale netto-inkomen worden afgetrokken indien de voorwaarden voor vrijstelling van roerende voorheffing zoals omschreven in het nieuwe artikel 264bis, vierde lid, zijn vervuld. Op uitdrukkelijke vraag van het lid wordt overgegaan tot stemming over de voortzetting van de werkzaamheden. Verliezen die zich gedurende het eerste jaar of na het achtste jaar voordoen, te rekenen vanaf het tijdstip dat de achtergestelde lening werd versterkt kunnen fiscaal niet in rekening worden gebracht. De decumul van de andere inkomsten dan beroepsinkomsten. Daarnaast dient de verstrekte lening minimaal 2 500 euro te bedragen. De verliezen kunnen slechts in mindering worden gebracht als de belastingplichtige over een certificaat beschikt, uitgereikt door de ontvanger van de belastingen, dat stelt dat de lening niet meer kan worden terugbetaald.

Dit artikel bepaalt onder welke voorwaarden het bedrag van de lening dat niet meer kan worden terugbetaald, van de belastbare inkomsten mag worden afgetrokken. Zo gaat de fiscus ervan uit dat de belastingwetgeving altijd voorgaat, dat hij eigen begrippen kan hanteren ten opzichte van de gewone wetgeving, en dat zijn beslissingen onmiddellijk uitvoerbaar zijn. De vrijstelling van de roerende voorheffing heeft betrekking op de renten verkregen gedurende de eerste acht jaar van de looptijd van de lening. Het wetsvoorstel slaat bewust op starters en op ondernemers die maximaal vijf jaar gestart zijn. Bovendien dient het verlies zich voor te doen tussen de aanvang van het tweede jaar en het einde van het achtste jaar te rekenen vanaf het tijdstip dat de achtergestelde lening werd versterkt.

Het lid verklaart dat de bescherming van de echte alleenstaanden een sociale bekommernis is, die uit het oog wordt verloren door de huidige voorstellen. Vermindering van de fiscale druk op de middeninkomens door een aanpassing van het barema. Een lid vindt het een politiek probleem dat een bepaalde regeringspartij van geen controle op de werkloosheid wil weten. De Franse Revolutie leidde tot het systeem van de heffing van belastingen op grond van de goedkeuring door de wet, en vestigde het beginsel van de annaliteit. De eerste krachtlijn met betrekking tot de vermindering van fiscale druk op arbeid komt de landbouwers echter niet volledig ten goede. Hij voegt eraan toe dat de situatie voor de gehuwden niet slechter wordt. Zoals hierna zal blijken, heeft het weinig of zelfs niets in petto voor de doorsnee gezinnen met kinderen. Het ontwerp komt ook tekort in het tenietdoen van de discriminaties van de gehuwden. Het strekt ertoe twee wijzigingen aan te brengen in het voorgestelde artikel 154.

Deze demografische evolutie heeft bijgevolg alle kenmerken van een vicieuze cirkel. Voor de stemming wenst zij na te gaan of de aandachtspunten van haar fractie in het ontwerp zijn weerhouden. De amendementen 1 tot 6 en 8 tot 24 worden verworpen met 9 tegen 3 stemmen. Voorgaande spreekster blijft de hier voorgestelde bepalingen onaanvaardbaar vinden. De minister verklaart dat een controle op feitelijke samenwoning zeer moeilijk te organiseren is. Ook op dit vlak moet worden geconcludeerd dat het regeringsontwerp niet positief uitvalt en zelfs kindonvriendelijk is. In een eerste fase leidt de vereenvoudiging tot nog meer complexiteit. Er komt voor de erkende kinderopvang dus geen verhoging van het maximale dagbedrag 450 frank en ook geen verhoging van de leeftijd tot 12 jaar. Een dergelijk systeem zou zelfstandigen helpen bij het starten van hun onderneming en het vergroten van hun bedrijfsvermogen. De vermindering van de fiscale druk is een belangrijke evolutie, maar het is niet uitgesloten dat bijkomende maatregelen nodig zijn om het Europese gemiddelde te bereiken.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.