Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Kijk voor het actuele rentepercentage en het prospectus op postbank
  De lening ten laatste terugbetalen als je 75 jaar wordt
  Je zult maar een hypotheek hebben met variabele rente

Consumentenkredietovereenkomsten zijn in principe van bepaalde duur.

Lening Overeenkomst

Consumentenkredietovereenkomsten zijn in principe van bepaalde duur. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Aan het einde van die looptijd komt er een einde aan de overeenkomst, behalve voor kredietopeningen, die voor onbepaalde duur kunnen toegekend worden. Eveneens kunnen hen burgerlijke of strafrechtelijke sancties worden opgelegd. Maar opgelet, om ervan te kunnen genieten, moet je de kredietgever er ten minste 10 dagen op voorhand per aangetekende brief van op de hoogte brengen. Eerst en vooral wordt de kredietopening meestal voor onbepaalde tijd toegekend en niet voor een welbepaalde periode. Wat kredietopeningen betreft, kan het gebeuren dat het opgenomen bedrag het bedrag van de toegestane kredietlijn overschrijdt bijvoorbeeld ingevolge betalingen per cheque of kaart. Si vous souhaitez modifier une donnée, vous pouvez faire un nouveau devis.

Het stilzwijgen van de kredietnemer staat gelijk met de weigering het contract te verlengen; indien hij het contract wenst voort te zetten, dient hij dat uitdrukkelijk te kennen te geven. Gezinnen met een laag inkomen die onvoldoende cash hebben, kunnen dankzij krediet een inkomen dat ze nog niet ontvangen hebben, reeds uitgeven aan consumptie. Ook ziet men dat mensen niet alleen omdat ze zich in de schulden hebben gestoken in een moeilijk parket verkeren. Pour les produits bancaires vous pouvez imprimer votre demande.

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Meestal zijn het de warenhuizen en de postorderbedrijven die, via een kredietinstelling, de consument die reserve ter beschikking stellen. Hetzelfde besluit regelt eveneens de veiligheidsnormen en de etikettering van speelgoed. Al die factoren samen leiden er vaak toe dat de consument een overmatige schuldenlast torst. Pour certains produits, ces fonctions ne sont pas encore disponibles. Vous pouvez enregistrer votre devis pour une assurance et le consulter dans My Ethias.

De meeste kredietgevers leggen evenwel een maandelijkse kredietaflossing op. Daarnaast bestaat er geen enkele bijzondere bepaling om de kredietnemer beter te informeren en de wijze van verlenging van de contracten voor dit soort kredieten te formaliseren. In geval van gedeeltelijke terugbetaling zal zij niet meer dan 6 maanden interesten mogen bedragen. Vervolgens kan die reserve volledig of gedeeltelijk worden opgenomen, naar keuze van de kredietnemer en binnen de kredietlimiet. Eigenlijk zijn kredietopeningen ontstaan uit de bankpraktijk en heeft het gebruik ervan zich geleidelijk aan tot de consument uitgebreid naarmate het consumentenkrediet tot ontwikkeling kwam. Deze termijn moet nog in een koninklijk besluit worden vastgelegd. Organisatie van de Markt bevoegd voor deze materie. Het is dus duidelijk dat de consument makkelijk geneigd zal zijn zich doorlopend in de schulden te steken. Daarbij blijven waardigheid en welzijn binnen zijn bereik. Ten derde worden, eens de kredietlijn geopend is, tijdstip en bedrag van de terugbetaling aan het oordeel van de consument overgelaten.

Betaal je niet elke maand trouw een gedeelte van het geleende bedrag terug plus intresten, dan verkoopt de bank je pand en recupereert ze het geleende bedrag. Het aangaan van schulden op korte termijn lijkt omgekeerd ook een antwoord op een reeds vooraf bestaande wankele financiële toestand. Deze wet bepaalt wat een reiscontract verplicht moet vermelden. De diverse vormen van krediet bieden de consument de mogelijkheid zijn uitgaven in de tijd te spreiden en goederen en diensten te kopen die voor hem van essentieel belang kunnen zijn. Directie Regulering en Organisatie van de Markt, Dienst Krediet en Verzekeringen. De Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten werd bij deze wet ingesteld. De afgeloste bedragen kunnen zonder enige formaliteit opnieuw worden geleend. In geval van volledige terugbetaling wordt deze vergoeding beperkt tot maximum twee of drie maanden van de totale kosten van het krediet, naargelang het kredietbedrag al dan niet lager is dan 7.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.