Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Het besluit om geld te lenen kan verschillende oorzaken hebben
  Geen enkele stad in ons land kan wedijveren met de allure die Den Haag te bieden heeft
  Gelieve de verschillende gegevens in te vullen die toelaten om uw lening te berekenen

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

De Hoogste Rente

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Kan iemand mij een kleine lening bezorgen van ongeveer een 350 euro. In geval van overmacht heeft de cliŽnt geen recht op schadevergoeding, ook niet als Doemee.

De provider streeft er naar de tijd dat een verbinding niet beschikbaar is maximaal 5 uren bedraagt. Gedurende dit raam zal de verbinding beschikbaar blijven, maar kan provider de prestaties niet garanderen. De contractant krijgt geen IP-adressen ter beschikking. Provider zal onderhoud waarvoor de server van contractant opnieuw moet worden opgestart of tijdelijk moet worden uitgeschakeld doen op maandagavond van 18 00 tot 22 00.

Indien de overmachtstoestand veertien dagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Onderhoud waarbij de verbinding niet beschikbaar is zal minimaal 2 dagen vantevoren worden aangekondigd. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. De CliŽnt verkrijgt niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van het product geleverd door Doemee. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

CliŽnt kan geen aanspraak maken op eventueel ontstane schade door het niet tijdig afleveren van een product. De cliŽnt is ten allen tijde bevoegd om de overeenkomst ontbinden, hierbij zal de vooraf overeengekomen ontbindingstermijn in acht worden genomen. Indien er geen ontbindingstermijn is overeengekomen is een ontbindingstermijn van een kwart van de looptijd van de overeenkomst van toepassing met een minimum van 3 maanden. Voor onderhoud aan de server buiten deze tijdsspanne zal provider in overleg treden met contractant. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk verklaring die door een bevoegd vertegenwoordiger van Doemee.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.