Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  De koopsom van een nieuwbouwwoning wordt betaald in termijnen
  De reden. Een historisch lage rente en een gullere fiscaliteit
  De intrestvoet is gebaseerd op de Euribor op 12 maanden

Belangrijke cijfers zijn hier het inkomen en de actuele rentestand.

Hypotheek Rentestand

Er moet een eind worden gemaakt aan deze praktijken die de correcte inning van de bijdragen belet en waardoor bepaalde werkgevers hun verplichtingen kunnen omzeilen terwijl de meeste anderen de wet perfect naleven. De minister wijst de indieners erop dat er reeds een nieuwe drempelwaarde werd ge´ntroduceerd. Er mogen geen verschillen in behandeling bestaan tussen werkgevers die hun verplichtingen naleven en degenen die dat niet doen. Het is dan wel de bedoeling om de kosten hiervan te verhalen op de betrokken lidstaat. Het contract kan in principe niet verbroken worden.

Ze was reeds voorzien in de wet over de financiering het gaat hier over een loutere implementering. Het is daarbij belangrijk dat de regering de exacte kostprijs van de maatregelen kent, ook al zijn de prijzen momenteel heel hoog. Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag. Veelal worden over deze kosten expliciete afspraken gemaakt. De Raad van State had geen bemerkingen bij het voorgestelde artikel. In geval van controle moet de werkgever dus aantonen dat het niet aangegeven voertuig alleen voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt. De bepalingen betreffende het Sociaal Stookoliefonds moeten in elk geval worden aangenomen voor de nieuwe verwarmingsperiode begint, om de doelgroep van het Sociaal stookoliefonds in zijn nieuwe editie een duidelijke boodschap te geven.

In de koopovereenkomst kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. De koper mag afgaan op de juistheid van de mededelingen. Zijn zowel deze beide aanwezig dan is de koop niet vernietigbaar. De foorondernemingen kenmerken zich door een specifieke activiteit met specifieke behoeftes naar arbeidstijd gezien de sterke seizoensgebonden activiteit. Dit artikel organiseert de overdracht van de toekenning van de voorschotten van de OCMW's naar de DAVO. Tegenwoordig wordt ook steeds vaker gebruik gemaakt van borgstelling. Wat de opmerking over de schulden in geval van overname in het stelsel van de zelfstandigen betreft, geeft de minister aan dat deze regel niet nieuw is en werd opgesteld naar analogie met de fiscale wetgeving. Realisatie van de verkoop is de volgende logische stap in het proces.

Er kan op verschillende manieren worden meegedeeld. De verkoper is verplicht het vastgoed aan de koper over te dragen. Belangrijk om op te merken is nog dat zolang schuldenaars zich enkel maar beperken tot het afbetalen van de verschuldigde interesten, zij geen sociale rechten opbouwen aangezien de hoofdsommen verschuldigd blijven. Wellicht staat ons pensioenstel er op dit ogenblik goed voor, maar zou dat niet meer het geval zijn als blijkt dat het maar kan overleven door het ledigen van allerlei reserves.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.