Welkom bij Spaarrentes  
Je bent niet ingelogt! Log in om je berichten te bekijken.


De nieuwste artikelen:

  Vroeger was de schandpaal het middelpunt van de gemeenschap
  De vaste rentevoet is hoger dan een variabele rentevoet
  Deze publicatie is samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B

Al deze voorwaarden moeten met de grootste zorg worden opgesteld.

Ontbindende Voorwaarde Financiering

De Regie van de gevangenisarbeid is belast met het aanbod inzake en de organisatie van de arbeid van de gedetineerden en met ondersteunende opdrachten die betrekking hebben op het functioneren van de gevangenissen. De goederen zijn buiten de handel en dus onvervreemdbaar. In die context moet de cessionaris alleen nog de verplichtingen vervat in artikel 162, § 1, in acht nemen. In de initiële wet tot organisatie van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, was in artikel 32 in een vergoeding voorzien voor de bijzondere rekenplichtige in de meergemeentezones. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de toepassing van de krachtens dit artikel vastgestelde bepalingen waarborgen door de oplegging van burgerlijke, administratieve en strafrechtelijke sancties. Wanneer de opzegging gegeven wordt door de werkman blijft in dit suppletief stelsel de termijn behouden op veertien dagen, behalve in het geval van een anciënniteit van meer dan 20 jaar. Nadien is dat wel mogelijk, mits 7 dagen opzeg in acht te nemen. De strafrechtelijke sancties mogen een gevangenisstraf van één jaar en een geldboete van vijfhonderd euro niet overschrijden. Als er geen prijs is, is er geen sprake van verkoop.

In het voorgestelde artikel 248octies, de woorden « Het personeel » vervangen door de woorden « Het administratief personeel ». In artikel 60 van dezelfde wetten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1978, worden de woorden « door verloop van drie jaar » vervangen door de woorden « door verloop van vijf jaar ». De voorschotten te storten door de uitbetalingsdienst van de federale politie, zijn volgens de verklaringen van de minister geraamde bedragen op basis van de voorafgaande maand. In § 1, 1º, de woorden « alle en niet minder dan alle » doen vervallen.

Geld dreigt duurder te worden
De rentestand is momenteel extreem laag. De rente voor langetermijn leningen staat op 3,5 procent en zo laag is ze sinds de jaren vijftig niet geweest. Lager dan nu kan de rente haast niet, denken de meeste economen. Het IMF liet vorige week in zijn halfjaarlijkse rapport over de wereldeconomie weten dat de rente duidelijk onder het evenwichtsniveau ligt.

Niet alle rentes zijn hetzelfde
Hypotheken worden vaak alleen op basis van rente met elkaar vergeleken. En daarmee wordt het belang van rente overschat. Je maandelijkse lasten bestaan meestal uit meer dan rente alleen. Bovendien is de ene rente de andere niet! Er bestaan namelijk veel rentevarianten. Weet waar je op moet letten om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Hypotheekrenteaftrek
Als iets een heet hangijzer is in de Nederlandse politiek is het wel de hypotheekrenteaftrek. Toch staat het onderwerp sinds een aantal jaren op de agenda. Beslissingen zijn nog niet genomen. Het gevolg: onduidelijkheid. En daar is niemand bij gebaat.
De laatste jaren zeggen steeds meer banken, onderzoeksbureaus en adviesraden dat het huidige systeem onhoudbaar is.